Cookie og privatlivspolitik

1.0 Privatlivspolitik
1.1 Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.
1.2 Selskabet har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Selskabet behandler de personoplysninger der indsamles.
1.3 Selskabet foretager løbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.
1.4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for Selskabet at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

2.0 Kontaktoplysinger:
2.1 Selskabet kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:
2.2 Kontaktperson: Danny Rasmussen
2.3 Mail: mail@grindstedcaravan.dk
2.4 Telefon: 51 17 19 75
2.5 Adresse: Baldersvej 4-6, 7200 Grindsted
2.6 CVR: 30342879

3.0 Hvornår indsamler vi dine data:
3.1 Selskabet indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.
3.2 Selskabet indhenter ikke data fra tredjeparter.

4.0 Hvilke data indsamles:
4.1 Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Selskabet er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.
4.2 Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

5.0 De registrerede persondata anvendes til:
5.1 Selskabet indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:
5.2 Administrative formål
5.3 Opfyldelse af en aftale indgået med Selskabet
5.4 Til opfyldelse af en anmodning i relation til Selskabets ydelser
5.5 Stillingsbesættelse
5.6 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

6.0 Relevant persondata:
6.1 Selskabet begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.
6.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

7.0 Nødvendige data:
7.1 Selskabet anvender og behandler alene de data som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.
7.2 Selskabet arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.
7.3 Det kan udover de data der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

8.0 Kontrol og opdatering:
8.1 Selskabet sørger for løbende at kontrollerede de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.
8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske vi kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.
8.3 Selskabet har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

9.0 Sletning:
9.1 Selskabet sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.
9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Selskabet ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Selskabet kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

10.0 Samtykke:
10.1 Selskabet indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet selskabet er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.
10.2 I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

11.0 Videregivelse:
11.1 Selskabet videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører ud over det der er forretningsmæssigt nødvendigt og som du er orienteret om på forhånd, som f.eks i reklamationssager. Her påser selskabet dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

12.0 Sikkerhed:
12.1 Selskabet har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

13.0 Cookies:
13.1 Anvendt cookie
Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.

13.2 Statistik
For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

13.3 Cookies generelt
Cookies er en lille tekstbesked, der placeres på din computer, når du benytter en hjemmeside. En cookie kan placeres på din computer i forbindelse med en tjeneste, for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden.
Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

13.4 Sådan afviser du brug af cookies
Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies.

Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

14.0 Du har ret til:
14.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata som selskabet har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.
14.2 Der er i visse tilfælde oplysninger som selskabet ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.
14.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot kontakte selskabet på en af følgende måder:
pr. tlf. på 98319831
pr. mail på mail@grindstedcaravan.dk
pr. brev på Grindsted Caravan, Baldersvej 4-6, 7200 Grindsted
eller du kan henvende dig fysisk i vores butik Grindsted Caravan, Baldersvej 4-6, 7200 Grindsted

14.4 I tilfælde af at selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.
Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter selskabet vil tage sig af sagen.
14.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode selskabet om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at selskabet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.
14.6 Selskabet vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.
14.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor selskabets behandling af dine persondata, eller mod at selskabet videregiver dine data.
14.8 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte selskabet på de i pkt. 14. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.
14.9 Er din indsigelse berettiget, vil selskabet stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.
14.10 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for selskabet, eller de data som selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med selskabet, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har selskabet ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.
14.11 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt.
14.12 I de tilfælde at selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.
14.13 Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Selskabet ser frem til et udbytterigt samarbejde, og såfremt du har ønsker eller forslag til forbedringer er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 51171975